Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting POS NL

Opgesteld per 23 mei 2018

1. Inleiding.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wat leggen we vast, op welke manier en waarom. Ook lees je hier wat jouw rechten zijn. Wij vinden, vanzelfsprekend, een zorgvuldig gebruik en verwerking van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Wanneer jij dit niet zo mocht ervaren of heb je hier vragen over, mail dan naar ​privacy@posnederland.nl

2. Bedrijfsomschrijving.

Stichting POS Nederland heeft als missie het bevorderen van de Kwaliteit van Bestaan van mensen met een beperking d.m.v. de inzet van evidencebased instrumenten waarmee enerzijds de ondersteuningsbehoefte van mensen kan worden bepaald en anderzijds de uitkomsten (outcomes) van ondersteuning wordt gemeten in termen van Kwaliteit van Bestaan.

Belangrijke uitgangspunten voor het oprichten van de stichting zijn:

  • behartigen van de belangen van de primaire gebruikers in Nederland;
  • mogelijkheden tot meer kennisdeling bevorderen;
  • met meerdere organisaties samen kun je meer ‘ontwikkelkracht’ genereren:kennisvermeerdering, en kennisontwikkeling;
  • realiseren van kritieke massa en daarmee meer zeggenschap als meerdereorganisaties in Nederland samen de POS en de SIS ondersteunen.

Het postadres van de stichting is Segeerssingel 6, 4337 LG Middelburg. De Stichting is op 12 april 2018 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71407332.

De stichting bestaat per 12 april 2018 uit 3 bestuursleden, 4 contactgroep leden, 1 coördinator een gebruikersplatform en een wetenschappelijke adviesraad.

3. Doel gegevens.

Stichting POS NL verzamelt gegevens voor een aantal doelen:

Trainingen en studiedagen

Ten eerste registreren wij gegevens in functie van trainingen. Van mensen die deelnemen aan een training vragen wij de naam, de naam van de organisatie waar zij werken, hun functie, e mailadres en telefoonnummer. Dit doen we om een individueel certificaat te kunnen opstellen. Ook willen we mensen kunnen informeren over nieuwe trainingen in functie van verlenging certificaat en wijzen op eventueel interessante trainingen of Studiedagen. De aangeboden trainingen en studiedagen houden rechtstreeks verband met de missie van Stichting POS NL.

De genoemde gegevens worden geregistreerd in een spreadsheet welke in de cloud is opgeslagen. Dit document is alleen toegankelijk via een wachtwoord en in beheer van de coördinator van Stichting POS NL.

Versturen van nieuwsbrieven

Op onregelmatige basis zullen vanuit Stichting POS NL nieuwsbrieven verzonden worden. Deze nieuwsbrieven zijn zowel commercieel van aard als gericht op het delen van kennis en ervaringen. We maken gebruik van je naam en emailadres voor het versturen van deze nieuwsbrieven.

Verzoek om contact

Op de website van posnederland.nl is een invulformulier te vinden. Mensen die vragen hebben of interesse in een van de diensten van Stichting POS NL kunnen dit kenbaar maken via dit formulier. We vragen de mensen hun naam en e-mailadres in te vullen, zodat wij contact kunnen opnemen mbt de gestelde vragen. Dit bericht wordt opgeslagen in de mailbox van Stichting POS NL en in een spreadsheet welke in de cloud is opgeslagen. Dit document is alleen toegankelijk via een wachtwoord en in beheer van de coördinator van Stichting POS NL.

4. Ontvangers gegevens.

De genoemde gegevens worden ontvangen door ons, Stichting POS NL. Zoals eerder gezegd worden de gegevens opgeslagen in de mailbox van Stichting POS NL en opgeslagen in Google Drive. De mailbox en website worden gehost bij one.com. Toegang tot de mailbox of het beheer van de website is enkel mogelijk na inloggen middels een wachtwoord. De toegang tot de website is voorbehouden aan de coördinator van Stichting POS NL.Andere, eerder genoemde gegevens, slaan we op in Google Drive. Deze omgeving is alleen toegankelijk voor de coördinator en enkel na het invullen van een wachtwoord.

5. Opslag periode.

Persoonsgegevens zullen niet langer opgeslagen worden dan de wettelijke termijn.Persoonsgegevens met betrekking tot trainingen worden opgeslagen zolang een persoon in bezit is van een certificaat. Indien een persoon wenst dat zijn gegevens gewist worden, dan heeft dit als gevolg dat wij niet actief kunnen inzetten op het verlengen van een certificaat.Contactgegevens van geïnteresseerde partijen worden opgeslagen tot het moment dat de betreffende partij zelf aangeeft niet meer geregistreerd te willen staan bij Stichting POS NL.

Indien iemand wenst dat zijn of haar gegevens niet meer opgeslagen zijn bij Stichting POS NL, dan kan dit kenbaar gemaakt worden door het versturen van een e-mail naar privacy@posnederland.nl

6. Rechten.

○  Recht op inzage:je hebt altijd het recht te weten welke gegevens van jou geregistreerd staan bij Stichting POS NL. Wanneer je hier inzage in wilt hebben, dan kun je dit vragen door een mail te sturen naar ​privacy@posnederland.nl​.

○  Recht op rectificatie:
Wanneer jij van mening bent dat de gegevens die zijn doorgegeven niet juist zijn, dat deze zijn veranderd of door Stichting POS NL fout zijn verwerkt, dan mag je dit laten weten. Ook hiervoor gebruik je het eerder genoemde mailadres ​privacy@posnederland.nl​ Wij zullen de gegevens vervolgens aanpassen naar hoe jij dit hebt doorgegeven.

○  Recht op het indienen van een klacht:
Wanneer je een klacht wilt indienen, dan mag je dat doen via de ​Autoriteit Persoonsgegevens​.

○  Recht op overdracht:
Wanneer je besluit gebruik te gaan maken van een andere organisatie dan Stichting POS NL, dan heb je het recht dat de daarvoor noodzakelijke gegevens vanuit Stichting POS NL overgedragen worden naar de andere partij.

○  Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:
Wanneer je ervoor kiest dat Stichting POS NL niet langer jouw persoonsgegevens mag opslaan, dan mag je dit aangeven viaprivacy@posnederland.nl​. Wij zullen er dan voor zorgen dat al jouw persoonsgegevens gewist zullen worden. Alleen die gegevens waarvan wij vanwege wetgeving verplicht zijn die langer op te slaan, zullen tot de wettelijke termijn opgeslagen blijven. Zodra die termijn verstreken is zullen ook de laatste persoonsgegevens gewist worden.

7. Verplichte gegevens.

Willen wij een goede dienst kunnen verlenen, dan zijn we genoodzaakt bepaalde gegevens te registreren. Dit heeft betrekking op de registratie van je naam en e-mailadres. Wanneer wij die gegevens niet hebben is het natuurlijk lastig om contact op te kunnen nemen. Zo ook hebben we voor het verwerken van een certificaat een deel verplichte gegevens nodig. Wanneer we die gegevens niet hebben, dan kunnen wij geen certificaat opstellen, een overzicht beheren en informeren wanneer nieuwe trainingen aangeboden worden.

8. Beveiliging.

Zoals eerder genoemd, de gegevens die Stichting POS NL registreert staan opgeslagen in de mailbox van Stichting POS NL en in Google Drive. De mailbox en website worden gehost bij one.com. De toegang tot de mailbox en de configuratie van de website is alleen mogelijk dmv het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is ook van toepassing mbt de Google Drive omgeving.
De apparaten die gebruikt worden om jouw persoonsgegevens te openen zijn elk voorzien van een eigen beveiliging. Toegang is slechts mogelijk via het invoeren van een wachtwoord of vingerafdruk.

De website van Stichting POS NL is beveiligd middels een SSL certificaat. Je verbinding met de website van Stichting POS NL is dus prive.

Ons website-adres is: https://www.zozieikdat.nl.